Általános szerződési feltételek


ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI, ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

I. ÁRAK, ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK:

1. A szerződésben feltüntetett termékárak t e l e p h e l y i átvételi árak, nem tartalmazzák a SZÁLLÍTÓ telephelye, és a beépítés helye közötti fuvarozás költségeit, beleértve a fel-és lerakódás költségeit is.

2. SZÁLLÍTÓ által forgalmazott, vagy gyártott nyílászárók csak MEGRENDELŐ épülete, építménye specifikus méretfeltételeinek felelnek meg, ezért méretre szállított, ill. gyártott terméknek tekinthetők, így SZÁLLÍTÓ jogosult a termék ár, 50 % -ának megfelelő előleg bekérésére a szerződés aláírásával egyidejűleg, előlegszámla ellenében.

3. Szerződés szerinti megrendelt termék átvétele, a SZÁLLÍTÓ előzetes telefonon, vagy írásban történt értesítését követően, a 7632 Pécs, Északmegyer dűlő 2. alatti telephelyen történik.
Amennyiben, a termék, vagy termékek beépítését a SZÁLLÍTÓ végzi, és azok munkaterülete nem teszi lehetővé a beszerelést: MEGRENDELŐ a szerződés szerinti termékjárandóságot, az értesítéstől számított 5 napon belül tartozik kifizetni a végszámla és a TÁROLÁSI JEGY egyidejű átvételével. A végszámla készpénzes fizetése történhet beépítéskor a mellékelt munkalap és számla alapján.

4. SZÁLLÍTÓ telephelyére leszállított, de ki nem fizetett termék a járandóság kifizetéséig a SZÁLLÍTÓ tulajdona marad. Amennyiben a vételár, vagy járandóság behajtására nincs lehetőség, úgy SZÁLLÍTÓ jogosult a termék kárenyhítés címén történő értékesítésére, annak bevételéből az ügylettel kapcsolatos valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére a visszajáró előleg csökkentése útján. A SZÁLLÍTÓ által beszerelt termék a járandóság kifizetéséig saját tulajdonába marad, egészen a kifizetésig.

5. A szerződést követően a MEGRENDELŐ által kezdeményezett termék, vagy méretmódosítás, ill. az építmény fogadó szerkezeteinek, nyílásméreteinek hibás építőipari kialakításából eredő termék, vagy beépítési költségnövekedés esetén, SZÁLLÍTÓ jogosult a végszámla –előzőleg egyeztetett – növelésére, mely többletköltséget MEGRENDELŐ tartozik kifizetni.

6. A raktárkészleten lévő termékek árát szerződéskötéskor egyenlíti ki MEGRENDELŐ.

7. Fizetési módok: készpénzben,  illetve átutalással, a megállapodástól függően. Fizetési késedelem esetén SZÁLLÍTÓ jogosult a mindenkori banki kamat kétszeresének megfelelő k é s e d e l m i kamat felszámítására.


II. SZÁLLÍTÁSI- ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK:

1. A szerződésbe beírt határidő tájékoztató jellegű, mely határidő a beszállítási késedelem, időjárás okozta akadályoztatás, stb. következtében a tényleges akadályoztatás időtartamával megnövekedhet.

2. Teljesítés időpontjának a megrendelt termék SZÁLLÍTÓ telephelyére történő érkezését tekintik a szerződő felek.

3. Külön szerelési megállapodás esetén a munkaterület, a beszerelt termék átvételére jogosult személy biztosítása, ill. beépítés után a járandóságok kifizetése a MEGRENDELŐ kötelezettsége.

4. VIS MAIOR által okozott akadályoztatás esetén, SZÁLLÍTÓ jogosult a szállítási határidőt az akadályoztatás időtartamával megnövelni.

5. SZÁLLÍTÓ fenntartja az előszállítás jogát.

6. A leszállított, de a MEGRENDELŐ által egyéb okból el nem szállított, ill. a munkaterület késedelme miatt nem beszerelhető megrendelt termék tárolásáért, 60 nap után SZÁLLÍTÓ tárolási díjat számít fel.

7. A készleten lévő termék megvásárlásakor – amennyiben nem szállítják el – TÁROLÁSI JEGY kerül kiállításra.


III. KOCKÁZATVISELÉS:

1. - SZÁLLÍTÓ felelősségvállalása az áru telephelyről történő kiadásáig terjed,

2. - SZÁLLÍTÓ által történő beszerelés esetén a műszaki átadásig (a munkalap MEGRENDELŐ vagy annak megbízottja által történő aláírásával dokumentált átvételig) terjed a kockázatviselése.


IV. GARANCIA:

1. Valamennyi termékre SZÁLLÍTÓ 12 hónap garanciát biztosít, ezen túl a HÖRMANN gyártmányú garázsajtóra és a garázsnyitó motorra 60 hónapot és a lakossági garázskapura ezen felül 5 év működési garanciát biztosít, amennyiben a berendezés évente szükséges – külön térítés ellenében végzett – karbantartását a MEGRENDELŐ elvégezteti a SZÁLLÍTÓVAL.

2. Garancia időben az esetleges meghibásodást azonnal, írásban, vagy személyesen kell bejelenteni MEGRENDELŐNEK. A meghibásodott termék további használatából eredő károkért a SZÁLLÍTÓ nem vállal garanciát.

3. Nem terjed ki a garanciális kötelezettség azokra a meghibásodásokra amelyek:
- Szakszerűtlen, helytelen beépítésből erednek, kivéve azt az esetet, amikor a beszerelést a SZÁLLÍTÓ végzi.
- szakszerűtlen kezelésből származnak.
- erőszakos behatolás, rendkívüli időjárás, természeti katasztrófa következményei.
- előírt karbantartás elmulasztásából származnak.
- amennyiben a terméket nem rendeltetési céljára használják.

4. Az átadott termékekhez, SZÁLLÍTÓ: Termék katalógust, magyar nyelvű műszaki leírást a beszerelésről, HÖRMANN garázskapukra garanciajegyet, ill. a Szerződést és 1 pld. Számlát, mely dokumentumokat MEGRENDELŐ tartozik megőrizni.

5. Garanciális bejelentés esetén a hivatkozási alap, a megkötött szerződés jobb felső sarkában lévő szám.


V. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

1. Peres ügyekben a szerződő felek a pécsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

2. Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv Vonatkozó előírásai az irányadók.